Open inschrijving
U krijgt binnen 1 week na de nascholing een factuur die u binnen 2 weken betaalt. Bent u ziek of om een andere reden niet in staat om te komen? Dan mag een collega uw plek innemen. Laat u ons dat dan op tijd weten?

U kunt zich tot 3 weken voor de nascholing kosteloos afmelden. Bij digitale nascholing kunt u zich tot 5 werkdagen voordat de sessie plaatsvindt kosteloos afmelden. Als de nascholing niet doorgaat, door te weinig deelnemers, ziekte van de docent of een andere reden behoudt u het recht op deelname op een andere datum. Het kan zijn dat het ook een andere locatie betreft.

Als de OVER!academie de docent voor de nascholing waarvoor u zich heeft aangemeld moet vervangen, laten we u dat vooraf weten. Wij zorgen voor een vergelijkbare vervanger.

In-company
De opdrachtgever nodigt de deelnemers uit. OVER!academie ondersteunt graag om de juiste toon en tekst te vinden. De opdrachtgever zorgt voor de locatie, tenzij we dat anders afspreken. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor aanmelding van de deelnemers bij de OVER!academie voor een juiste en tijdige aanmelding voor accreditatie.

De opdrachtgever kan tot 2 weken van tevoren de datum en locatie in overleg met de OVER!academie kosteloos veranderen. Annulering tot 3 weken voor de afgesproken datum is kosteloos, daarna brengt de OVER!academie 50% van het offertebedrag in rekening vanwege de voorbereidingskosten. Als er meerdere data zijn afgesproken en de opdrachtgever annuleert tussentijds (dus voor de laatste datum van de serie), betaalt de opdrachtgever het hele offertebedrag.

Overmacht
Overmacht, hoe dan ook ontstaan, hier uitdrukkelijk in ieder geval onder begrepen: ziekte onder het personeel van de OVER!academie en bij door haar ingeschakelde derden, oorlogshandelingen, (technische) bedrijfsstoornissen, gelddevaluaties, brand, molest, staking, gebrek aan grondstoffen, overheidsmaatregelen, blokkades, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, materiaalfouten, geeft de OVER!academie het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat de OVER!academie verplicht is tot enige schadevergoeding. De OVER!academie zal de opdrachtgever vanzelfsprekend zo spoedig mogelijk informeren als een dergelijke situatie zich voordoet. We zoeken dan samen naar een goede oplossing.

Als een of meer deelnemers niet aanwezig zijn, is er geen reden tot het niet of deels niet nakomen van de financiële verplichtingen.

Onderwijsmateriaal
De informatie die we geven en het materiaal dat we gebruiken is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten en op representatief onderzoek van netwerkorganisatie OVER!academie bij en ten behoeve van onze opdrachtgevers. De Greene scale is een internationaal gebruikte, gevalideerde vragenlijst.

De rechten van door de OVER!academie ontwikkeld en gebruikt materiaal zijn eigendom van OVER!.

Aansprakelijkheid
De OVER!academie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer en/of opdrachtgever.

Tijdens een leerbijeenkomst reiken docenten van de OVER!academie praktische tips, ideeën en mogelijke oplossingen voor vraagstukken en symptomen. Deelnemers worden erop geattendeerd elke tip/advies in de eigen omgeving te controleren op bruikbaarheid cq. contact te zoeken met medisch geschoolde professionals. De OVER!academie aanvaardt ten aanzien hiervan geen aansprakelijkheid.

Deelnemers moeten de namens de OVER!academie gegeven veiligheidsinstructies en normen (van de locatie) in acht te nemen. Bij weigering door de deelnemer hiervan, zijn de schadelijke gevolgen in de vorm van materiële en immateriële schade in de ruimste zin des woords voor de deelnemer.

Persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever/ deelnemer worden verkregen, worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.

Niet tevreden?
De Over!academie doet er alles aan om de kwaliteit van haar opleidingen te waarborgen. Bent u niet tevreden? Neem dan gerust contact met ons op. We zoeken dan samen naar een goede oplossing.
NB. Het indienen van een klacht ontslaat opdrachtgever/deelnemer niet van de betalingsverplichting.

Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever/deelnemer en De Over!academie is het Nederlands recht van toepassing.

Geschillen voortvloeiende uit deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Particulieren Onderwijsinstellingen, Borderwijklaan 46, Postbus 90-600, 2509 LP De Haag (www.degeschillencommissie.nl)